Byggeprosessen

En byggeprosess starter ofte med at det er noe som skal rives eller rehabiliteres. Prosessen har mange ledd, men de mest aktuelle i denne sammenhengen er miljøkartlegging og tilbud som beskrevet nedenfor.
Se også figur på denne side som viser saksgangen.

Miljøkartlegging

Miljøkartlegging er den jobben som gjøres i forkant av en rivning eller en sanering. Poenget med hele kartleggingen er at du skal identifisere hva som er farlig avfall i tiltaket. Denne kartleggingen må utføres av en rådgiver som har nødvendig kompetanse. Hva man har sett etter, funnet og hva som har vært ikke relevant eller umulig å se etter i det aktuelle bygget skal være skrevet i en rapport.

En godt utført miljøkartlegging vil forhindre at det dukker opp "overraskelser" under selve miljøsaneringen, som ofte både fordyrer og forsinker prosjektet.

Det er IKKE anbefalt at det er samme firma som kartlegger som tar selve saneringen. Dette for å unngå “bukken og havresekken” dillemaet.

Tilbud

Det er viktig at utførende entreprenør har tilgang på denne miljøkartleggingsrapporten når han skal gi tilbud. Han vil da kunne innarbeide de nødvendige kostnadene.

Ofte ser en at miljøkostnadene innarbeides som en rundsum eller ikke er nevnt i det heletatt. Oppdragsgiver har i slike tilfeller ingen sikkerhet for at miljø blir ivaretatt på en faglig og forsvarlig måte. Husk at det er byggherren som til syvende og sist er ansvarlig for avfallshåndteringen. Det er derfor ikke lurt og gå ut med anbud som ikke er kartlagt på forhånd da det er svært lite karriere fremende og drive og presse på for miljøkriminalitet.

Miljøkartlegging


 (byggherreforskriften § 5).

Mini ansvar

Del denne siden med andre!

Share on Facebook