Sikkerhetsrådgivning

Enhver virksomhet hvis aktiviteter omfatter transport av farlig gods, eller emballering, lasting, fylling eller lossing i den forbindelse, skal utpeke en eller flere sikkerhetsrådgivere for transport av farlig gods som skal ha ansvar for å medvirke til å forebygge risiko for personer, materielle verdier og miljøet som er knyttet til slike aktiviteter.

Sikkerhetsrådgiverens oppgaver innebærer å sørge for at det etableres et dokumentasjonssystem hvor det kan kontrolleres at farlig gods bestemmelsene overholdes.

Dette gjelder blant annet å kontrollere at gods, dokumenter, informasjon, materiell, utstyr og kompetanse er i samsvar med bestemmelsene.

Ordningen tilsier at berørt personell skal ha nødvendig opplæring i regelverk og rutiner, det skal rapporteres avvik og uhell, og det skal utarbeides en årlig rapport fra sikkerhetsrådgiver m m.

Krav om sikkerhetsrådgiver

I virksomheter som klassifiserer, pakker, fyller, laster, sender, mottar for transport, formidlertransport, transporterer, losser eller på annen måte kommer i befatning med transport av farliggods på veg og jernbane skal det være utpekt en sikkerhetsrådgiver. Formålet er å forebygge skade på liv, miljø eller materielle verdier.

Kravet til sikkerhetsrådgiver finnes i Forskrift av 11. november 2002 om transport av farlig godspå veg og jernbane med veiledning, kapittel 6 og i ADR/RID 2005, kapittel 1.8.3. og trådte i kraft i 2000.

Du kan lese mer om dette på DSB sine sider - Trykk her

Vi i Miljø- og sikkerhetsrådgiving foretar sikkerhetsrådgivning til fastpris.
Ta kontakt for å høre mer om dette.

Del denne siden med andre!

Share on Facebook